آزمایش پنجم

هدف از آزمایش : اندازه گیری قلیاییت آب

روش کار : 25cc نمونه آب داخل ارلن ریخته 5 تا 6 قطره معرف رنگی متیل اورانج اضافه میکنیم.سپس با Hcl  0.02 N تا تشکیل رنگ نارنجی تیتر میکنیم.

حجم Hcl مصرفی برای تیتراسیون : 4 ml

میزان قلیاییت آب : 160 ppm

 

 

 

 

 

 

 

<< قبل از تیتراسیون با EDTA >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 << پس از تیتراسیون با EDTA >>


نویسنده: آل طه نجاتی

آزمایش چهارم

هدف از آزمایش : اندازه گیری سختی منیزیم

روش کار : به دلیل اینکه اندازه گیری سختی منیزیم با روش های پیچیده شیمیایی انجام میشود.راه ساده تر این است که با حجم مصرفی EDTA  در آزمایش سختی کل و سختی کلسیم میزان سختی منیزیم را تخمین میزنیم.

میزان سختی منیزیم : 9.6 ppm

 


نویسنده: آل طه نجاتی

آزمایش سوم

هدف از آزمایش : اندازه گیری سختی کلسیم

روش کار : 25 cc  نمونه آب داخل ارلن ریخته و 2cc سود 0.1 N و 1 gr  پودر مورکساید به داخل آن اضافه میکنیم.سپس با EDTA 0.02 N  تا ظهور رنگ بنفش تیتر میکنیم.

حجم EDTA 0.02 N مصرفی برای تیتراسیون : 3ml

میزان سختی کلسیم : 48 ppm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<قبل از تیتراسیون با EDTA >>

 

 

 

 

 

 

 

 << پس از تیتراسیون با EDTA >>


نویسنده: آل طه نجاتی

آزمایش دوم

هدف از آزمایش : اندازه گیری سختی کل

روش کار : 25 cc از نمونه آب را داخل ارلن ریخته و یک عدد قرص بافر اضافه میکنیم با میله شیشه ایی قرص را کاملا له میکنیم، سپس 2cc آمونیاک غلیظ به آن اضافه میکنیم، سپس با EDTA(اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) 0.02 N تا تشکیل رنگ سبز تیتر میکنیم:

حجم EDTA مصرفی برای تیتراسیون : 4ml

میزان سختی کل آب : 160 ppm

 

 

 

 

 

 

 

 <<قبل از تیتراسیون با EDTA>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 << پس از تیتراسیون با EDTA>>


نویسنده: آل طه نجاتی

آزمایش اول

هدف از آزمایش : اندازه گیری نیتریت سدیم به روش جذب رنگ

روش کار: 

1. 5g سوسیس داخل ارلن ریخته + 2.5cc بوراکس اشباع به آن اضافه می کنیم + 50ml آب مقطر روی آن می ریزیم و به مدت 15min  روی بن ماری در حال جوش قرار می دهیم.

2. ارلن را سرد کرده + 1cc فروسینور پتاسیم +1cc استات روی 20% اضافه می کنیم.

3. محتویات ارلن را مخلوط کرده و با کمک قیف داخل بالن 100cc منتقل می کنیم.

4. با آب مقطر به حجم رسانده و 30min آن را ساکن می گذاریم.

5. محتویات بالن را با کاغذ صافی صاف کرده و آن را بعنوان نمونه استفاده می کنیم.

6. در آخر تمامی بالن ها را به حجم رسانده و در طول موج 538nm میزان جذب را در دستگاه اسپکتروفتومتری می خوانیم.


محلول ها St 1,2,3 B s
نمونه  _______ _______           20c
نیتریت سدیم
2.5 - 5 - 10
10cc _______ ______
آب مقطر 50cc 60cc 40cc
سولفانیل آمین 10cc 10cc 10cc
HCl 6cc 6cc 6cc
5 دقیقه تاریکی


آلفا نفتیل اتیلن
دی آمین
2cc 2cc 2cc
10 دقیقه تاریکی


St1 -->2.5ppm , St2-->5ppm , St3 -->10ppm

 

 

 

 

 

 

<<محلول های استاندارد>>

   "Abs"    "Density"
St1 0.35 2.5
St2 0.39 5
St3 0.4 10
Sample  0.377 ?با رسم نمودار جذب بر حسب غلظت و یافتن آن به میزان غلظت نمونه پی می بریم.
همان طور که ملاحظه می شود

y=0.006x+0.345 -------> y=0.377 =========> x=5.3نویسنده: آل طه نجاتی

آزمایش سوم

هدف از آزمایش :  اندازه گیری میزان کلسیم

نتیجه آزمایش جلسه پیش :

پس از آن که محتویات ظرف را به کمک کاغذ صافی بات من۴۲ صاف کرده و کاغذ صافی را با 40 cc آمونیاک رقیق شستشو داده بدلیل خروج اسیداگزالیک، محلول زیر کاغذ صافی را دور ریخته و با کمک همزنی، کاغذ صافی را سوراخ و درون یک قیف میگذاریم و با 125 cc اسیدسولفوریک(رقیق) در دمای جوش 90c آن را میشوییم.سپس آن را به صورت داغ داغ با پرمنگنات پتاسیم 0.05 N تا ظهور رنگ صورتی آن را تیتر میکنیم. سپس کاغذ صافی را تا کرده و آن را داخل ارلن می اندازیم، اگر محلول بی رنگ شد،تیتراسیون را ادامه میدهیم تا ظهور رنگ صورتی.

طبق معادله میزان کلسیم بدست می آید:

میزان کلسیم : ۰.۸ میلی گرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<قبل از تیتراسیون با پرمنگنات پتاسیم>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 << بعد از تیتراسیون با پرمنگنات پتاسیم>>


نویسنده: آل طه نجاتی

آزمایش 2

هدف از آزمایش : اندازه گیری ویتامین C

روش کار : 10 cc نمونه را داخل بالن ریخته و به آن 10 cc اسید تیری کلرو استیک 10%  اضافه میکنیم.سپس بالن را به حجم رسانده و کاملا هموژن میکنیم. 10 cc از محتویات بالن را داخل ارلنی ریخته به آن 2.5 cc استون اضافه میکنیموسپس آن را با معرف دی کلروفنل-اندوفنل تا ظهور رنگ صورتی تیتز میکنیم.

حجم مصرفی در کلروفنل-اندو فنل = Vs=7 cc

طبق فرمول میزان ویتامین c را اندازه میگیریم:

میزان ویتامین c ====> برابر ۴۰۰ است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< قبل از تیتراسیون>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< بعد از تیتراسیون>>


نویسنده: آل طه نجاتی

آزمایش شاهد

روش کار : 10 cc آب مقطر به اضافه 1cc اسید تیری کلرواستیک و به اضافه 2.5 cc استون داخل ارلن ریخته و با دی کلرو-اندوفنل تا ظهور رنگ صورتی تیتر میکنیم.

Vb =3 cc  حجم دی کلرو فنل-اندوفنل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< قبل از تیتراسیون >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 << بعد از تیتراسیون>>


نویسنده: آل طه نجاتی

آزمایش 1

هدف از آزمایش : اندازه گیری اسیدیته آبمیوه

روش کار : ۱۰cc آبمیوه به علاوه ۱۰cc آب مقطر به اضافه چند قطره معرف فنل فتالیین داخل ارلنی ریخته و با سود ۰.۱N تا ظهور رنگ صورتی تیتر میکنیم.

V= حجم سود مصرفی برای تیتراسیون= ۱۰cc

طبق فرمول زیر میزان اسیدیته آبمیوه بدست می آید:

اسیدیته =(V*N*0.064*100)/(حجم نمونه)

حجم نمونه= ۱۰ cc آبمیوه

میزان اسیدیته آبمیوه=======> 0.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<قبل از تیتراسیون با سود 0.1N >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<بعد از تیتراسیون با سود 0.1N >>


نویسنده: آل طه نجاتی

روش کار آزمایش کلدال

هدف از آزمایش : اندازه گیری مقدار پروتیین

در ادامه توضیحات قبل در مرحله دوم : 120 میلی لیتر آب شهری داخل بالن هضم ریخته و چند قطره سنگ جوش اضافه کرده و سپس بالن را به دستگاه تقطیر وصل میکنیم و داخل بشر 50 cc اسیدبوریک و چند قطره معرف متیل رد و بروموکروزل گرین می افزاییم و زیر قسمت قطره گیر دستگاه میگذاریم. از طریق قیف دستگاه 75 ml سود 50% اضافه کرده و با آب مقطر روی قیف را میپوشانیم.

شعله را روشن کرده و جریان آب را وصل میکنیم و آن قدر حرارت میدهیم تا حدود 200 cc محلول داخل بشر جمع شود.و بعد از جدا کردن بشر و خاموش کردن دستگاه بشر را با اسید کلریدریک 0.1 N تیتر مکنیم تا ظاهر شدن رنگ پوست پیازی.


نویسنده: آل طه نجاتی

آزمایش اول

هدف از آزمایش : اندازه گیری میزان آهن نمونه

3 بالن 50 cc برداشته و مطابق با داده های زیر آن ها را آماده سازی نمایید.


                          standardblank      sample
1) نمونه   _____    _____   20 ml
2) HCL 2%   _____    20 ml    _____
3) استاندارد آهن    5 ml    _____   _____
4) هیدروکسیل آمین هیدروکلراید    2 ml    2 ml      2 ml
5) مخلوط کردن به مدت 4 min


6) بافر استات      10 ml     10 ml      10 ml
7) ارتوفتا تترولین      2 ml        2 ml       2 ml


سپس هر 3 بالن را با آب مقطر به حجم 50  رسانده و با دستگاه اسپکتوفوتومتری در طول موج 510 nm  میزان جذب آن را میخوانیم.

blank ======> میزان جذب = صفر

standard ======> میزان جذب = 0.163

sample =======> میزان جذب = 0.160


طبق فرمول اندازه گیری آهن :


میلی گرم آهن در 100 گرم = 0.245


    <<محلول استاندارد >>      << محلول blank >>نویسنده: آل طه نجاتی

آزمایش دوم

هدف از آزمایش : اندازه گیری میزان کلسیم

50 cc از نمونه ( آماده سازی نمونه قبلا توضیح داده شده ) را داخل ارلن ریخته و 150 cc آب مقطر و 5 قطره معرف بروموکروزول گرین اضافه کرده (رنگ محلول را زرد کرده ) سپس آن را با استات سدیم 20% تیتر میکنیم تا رنگ آبی ظاهر شود. ارلن را روی شعله حرارت میدهیم تا بجوشد و بعد آن را با اسید اگزالیک 3% تیتر میکنیم تا رنگ سبز ایجاد شود. سپس محلول را  روی شعله گذاشته و با شیشه ساعت روی ظرف را می پوشانیم تا بخار نشود. بعد از 30 min  از حالت جوش آمدن آن را درون ظرف دربسته گداشته به مدت 24 ساعت در مکان ثابت قرار میدهیم. محتویات ظرف را به کمک کاغذ صافی بات من 42 صاف کرده سپس روی کاغذ صافی را با 30 تا 50 cc آمونیاک رقیق شست و شو میدهیم تا اسید اگرالیک آن خارج شود.محلول زیر کاغذ صافی را دور ریخته و با کمک همزنی کاغذ را سوراخ میکنیم.کاغذ صافی و قیف را روی ارلن تمیز دیگری قرار داده و با 125 ml اسید سولفوریک 1/25 جوشان آن را میشوییم. بعد آن را به صورت داغ داغ با پرمنگنات پتاسیم 0.05 N تا تشکیل رنگ صورتی تیتر میکنیم. کاغذ صافی را تا کرده و آنرا داخل ارلن می انذاریم چنان چه محلول بی رنگ شد تیتراسیون را ادامه میدهیم تا رنگ صورتی پدید آید.


50 cc از نمونه + 150cc آب مقطر + 5 قطره بروموکروزول گرینتیتراسیون با اسید اگزالیک 3%
<<نتیجه آزمایش در جلسه بعد گزارش داده میشود>>


نویسنده: آل طه نجاتی

آماده سازی نمونه

طبق آزمایش دوم هفته پیش در ابتدا وزن بوته چینی را بدست می آوریم = 187.15 گرم کروزه را روی بن ماری میگذاریم و 5 cc اسیدکلریدریک غلیظ اضافه میکنیم.بعد از تبخیر کامل آن 3 cc دیگر اضافه میکنیم و دوباره پس از تبخیر آن به کمک کاغذ صافی آن را داخل بالن 100 cc صاف میکنیم. چند بار کروزه را با آب مقطر شسته و به بالن انتقال میدهیم وبالن 100 cc را به حجم میرسانیم. در آزمایش های آتی از این sample استفاده میکنیم.نویسنده: آل طه نجاتی

.:: آخرین مطالب ::.

» آزمایش پنجم ( پانزدهم دی ۱۳۹۱ )
» آزمایش چهارم ( پانزدهم دی ۱۳۹۱ )
» آزمایش سوم ( پانزدهم دی ۱۳۹۱ )
» آزمایش دوم ( پانزدهم دی ۱۳۹۱ )
» آزمایش اول ( پانزدهم دی ۱۳۹۱ )
» آبجو بدون الکل ( دوازدهم دی ۱۳۹۱ )
» آزمایش سوم ( دهم دی ۱۳۹۱ )
» آزمایش 2 ( دهم دی ۱۳۹۱ )
» آزمایش شاهد ( دهم دی ۱۳۹۱ )
» آزمایش 1 ( دهم دی ۱۳۹۱ )
» آهن و نقش آن در بدن ( هجدهم آذر ۱۳۹۱ )
» کلسیم و نقش آن دربدن انسان ( دوازدهم آذر ۱۳۹۱ )